User Tools

Site Tools


start

Pektiong ê Tâi-gí Kì-sū

for i in range(3):
  print(i)

===== Tsheh 冊 Book =====

  • 青瓦厝ê安妮
  • 挩窗去弄險:大士爺厚火氣
  • 熊星人
  • [[台灣動物來唱歌]]

===== Tsiànn-siá-huat 正寫法 Orthography =====

===== Kàu-io̍k-pōo 教育部 =====

===== Youtube =====

===== 2021 =====

===== 文 =====

===== Blog =====

start.txt · Last modified: 2022/12/01 06:38 by pektiong