peacock

khóng-chhieh. feather, khóng-chhieh-lêng.