vegetable

菜 chhài, 菜蔬 chhài-soe, (kingdom) 草木 chhó-bo̍k.