straw

礁草 ta-chháu, straw hat, 草笠 chháu-loe̍h, straw shoes, 草鞋 chháu-ôe, straw of wheat, 麥稿, be̍h-kó, straw coloured, n̂g gâm, not worth a straw, 毋值一錢呆錢痞 m̄ tat i̍t tsîⁿ tsáiⁿ tsîⁿ phí.