blue

藍 lâm, purplish blue, phû-tô chhiⁿ, light blue, chhiⁿ, dark blue, 暗藍 àm-lâm, very light blue, 鴨蛋青 ah-nn̄g-chhiⁿ, light dull blue, 鱟血青 hāu-huih-chhiⁿ.