farm

英廈

田庄 chhân-chng, 田額 gia̍h, to farm, 種作 tsèng-tsoh.

英汕

[wd/farm](!subst)