domestic

英廈

domestic animals, 畜牲 tseng-siⁿ, 頭牲 thâu-siⁿ, (belonging to home) 家內的 ke-lāi ê, (devoted to home) 涵?空內龜 âm khang lāi ku, (tame) 乖 koai, (made in one's own nation) 本國做的 pún kok tsoè ê.

英汕

[wd/domestic](!subst)