User Tools

Site Tools


標點

Piau-tiám 標點

d b
. 1-tiám
, 1-phoat
; tiám-phoat
: 2-tiám
! hāiⁿ-tiám
? mn̄g-tiám
/ 1-phiat
ín-kù-tiám

( goe̍h-bâi-tiám [ oat-bó͘ (???)

~ thâng-tiám @ niáu-chhí-tiám $ chîn-tiám (dollar sign) # pōng-tiám (pound sign) % phă-sián

& kap-tiám (and per se and) * chhiⁿ-tiám (ASTERisk) { hô͘-chhiu-tiám \ tò-phiat

標點.txt · Last modified: 2021/01/12 06:27 by pektiong