User Tools

Site Tools


儂面冊

紅龜粿 Âng-ku-kué

紅龜粿 Âng-ku-kué 紅龜粿 Âng-ku-kué

文:王金選 圖:曹俊彥 信誼基金出版社

鵝 Gô

喙扁扁,鼻黃黃,頷頸長長長,一个尻川會生卵。
Tshùi píⁿ-píⁿ, phīⁿ n̂g-n̂g, ām-kún tn̂g-tn̂g-tn̂g, tsi̍t-ê kha-tshng ē seⁿ-nn̄g.

鴨 Ah

鴨泅水,搖尾溜,用跤免用手,藏水覕免𥍉目睭。
Ah siû-tsúi, iô bué-liu, īng kha bián īng tshiú, tshàng-tsúi bih bián nih ba̍k-tsiu.

雞 Ke/Kue

一隻雞,睏草埔,草埔暗趖趖,伊喝「烏-烏-烏」。
Tsi̍t-tsiah ke, khùn tsháu-po͘, tsháu-po͘ àm-sô-sô, i huah “o͘-o͘-o͘.”

火車佮火雞 Hué-tshia kap hué-ke

火車唱歌 u-u-u,火雞唱歌 ku-lu ku-lu ku-lu,火車若 u-u-u,火雞著/就 ku-lu ku-lu ku-lu

鳥鼠 Niau-tshí/Niau-tshú

鳥鼠 鳥鼠,三更半暝 偷食米,食著菝仔子,喙齒落三齒。
Niau-tshí niáu-tshí, sann-ki puànn-mî thau-tsia̍h bí, tsia̍h-tio̍h pua̍t-á-tsí, tshuì-khí lak sann khí.

白馬穿白衫 Pe̍h-bé tshīng pe̍h-saⁿ

一兩三,白馬穿白衫:四五六,白馬長頭殼:七八九,白馬 XXOO 走。

戇烏貓 Gōng oo-niau

戇烏貓,頭殼貯石頭;毋食魚欲食柴頭;毋掠鳥鼠欲掠猴;暗時講欲曝日頭。

Gōng oo-niau, thâu-khak té tsio̍h-thâu; m̄ tsia̍h hî beh tsia̍h tshâ-thâu; m̄ lia̍h niáu-tshí beh lia̍h kâu; àm-sî kóng beh pha̍k ji̍t-thâu.

金龜 Kim-ku

金龜 金龜,曲痀 曲痀,身軀若龜,袂徛會跍,飛去樹仔頂,食飽就盹龜。

Kim-ku kim-ku, khiau-ku khiau-ku, sin-khu nā ku, buē khiā ē ku, pue khì tshiū-á tíng, tsia̍h-pá tō tuh-ku.

蟬 Siân

一隻蟬,大舌大舌,一兩三四算袂離,卡算攏是「一一一」。

Tsi̍t tsiah siân, tuā-tsi̍h tuā-tsi̍h, tsi̍t nn̄g sann sì sǹg buē lī, khah sǹg lóng-sī “tsi̍t tsi̍t tsi̍t”.

狗蟻徙位 Káu-hiā suá-uī

狗蟻岫,欲徙位,出門紮棕蓑,棕蓑無塊借,攑一枝芋仔葉,雨來沃袂著。

Káu-hiā siū, beh suá-uī, tshut-mn̂g tsah tsang-sui gia̍h tsi̍t ki ōo-á hio̍h, hōo lâi ak buē tio̍h.

水雞厚話 Tsuí-ke kāu-uē

水雞水雞,見面厚話,講阮大姊,講阮小妹,講東講西,講天講地,愈講愈花,愈講愈濟。

Tsuí-ke tsuí-ke, kìnn-bīn kāu-uē, kóng gún tuā-tsí, kóng gún sió-muē, kóng tang kóng sai, kóng thinn kóng tē, jú kóng jú hue, jú kóng jú tsē.

一隻蝶仔 Tsi̍t tsiah ia̍h-á

一隻蝶仔,兩隻蜂,三隻胡蠅,四隻蠓,相招去香港,飛五公,煞飛去台中港。

Tsi̍t tsiah ia̍h-á, nn̄g tsiah phang, sann tsiah hôo-sîn, sì tsiah báng, sio-tsio khì hiong-káng, pue gōo kang, suah pue-khì Tâi-tiong-káng.

金魚 Kim-hî

金魚 金魚,翹喙唇,穿一領絲仔裙,歸工目睭金金,毋知是咧睏,抑是咧看前?

紅龜粿 Âng-ku-kué

紅龜粿,緊來買,毛蟹走去買一塊,用鉸刀,鉸兩塊,一塊送田螺,一塊送草蝦。

宜蘭集詠:境比桃源

李望洋 Lí Bōng-Iông

宜蘭集/雜詠:境比桃源 Gî-lân tsip/tsap īng: kíng pí thô-guân

五岳歸來又看山,Ngóo ga̍k kui lâi iū khàn san,

三貂一路透重關。Sam tiau it lōo thàu/thò(thiò?) tiông kuan.

誰知海角成源洞,Suî ti hái kak/kok? sîng guân tōng

別有桃花不改顏。Pia̍t iú thô hua put kái gân.

儂面冊.txt · Last modified: 2021/01/09 16:27 by pektiong